ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของสมาคมสหพันธ์ฯระยะที่ 1 ปี2552 - 2555
 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
ระยะที่ 1 ปี พ. ศ. 2552-2555
 

    การที่จะทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาสมาคมฯ นั้น กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์การพัฒนาสมาคมฯ โดยองค์กรทุกภาคส่วน จะต้องดำเนินการตามกลยุทธ์ แนวทางดำเนินการตามความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละฝ่าย โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาสมาคมฯ ทั้งขบวนการดังนั้น จึงกำหนดแนวทางแผนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved