ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************
**************************
 
 
**************************
*****************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร ระยะที่ 1 ปี2553 - 2555
 
แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร ระยะที่ 1 ปี 2553 - 2555
ของสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย

 จากการรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เพื่อรวมคนพิการจากระดับชุมชน ท้องถิ่น โดยการลงพื้นที่ของผู้นำองค์กรในท้องถิ่นได้พบปัญหาในชุมชนระดับรากหญ้ายังขาดผู้นำของคนพิการ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น ทำงานประสานระหว่างชุมชนต่างๆ เพื่อเกิดประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนประสานงานทั้งผู้นำและองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น รวมทั้งองค์ดรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาในการมีโอกาส ได้รับการศึกษา มีอาชีพ มีงานทำ
 
แผนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน
 
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวทางและมาตรการ 
    1.1  เร่งดำเนินการให้องค์กรสมาชิกในท้องถิ่น จดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
    1.2  จัดให้มีการออกเยี่ยมคนพิการเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาความต้องการและการดำเนินการหรือประสานงานกับองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
    1.3  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกและองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่นที่ปะสบปัญหาความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีไป 
    1.4  จัดทำและเผยแพร่จดหมายข่าวส่งให้แก่สมาชิก องค์กรเครือข่ายในท้องถิ่นและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามรูปแบบของสื่อที่บุคคลต้องการ จดหมายข่าวให้มีเนื้อหาประกอบด้วยข่าวสารการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริการและโอกาสในด้านต่างๆที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้นซึ่งสมาชิกและองค์กรเครือข่ายในท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
    1.5  ประสานงานกับสมาชิก องค์กรเครือข่ายในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการฝึกอบรมการช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและฝึกอบรม  O & M ให้แก่คนตาบอด โดยจัดการอบรมทั้งในรูปของการจัดกลุ่มและจัดฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 
    1.6  จัดฝึกอบรมล่ามภาษามือให้กับคนหูหนวก 
    1.7  จัดฝึกอบรมการดูแลคนพิการรุนแรง ที่มาสามารถดูแลตนเองได้
   
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งทางด้านเนื้อหาและรูปแบบ
แนวทางและมาตรการ 

    2.1 จัดเวทีระดมความคิดเพื่อสรุปประเด็นปัญหาความต้องการของคนพิการเป็นรายประเด็น ประเด็นที่นำมากำหนดเป็นหัวข้อประกอบด้วย สุขภาพและอนามัย และบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา การฝึกและการประกอบอาชีพ สิ่งอำนวยความสะดวก การปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคม 
    2.2 ศึกษาและจัดทำเอกสารแสดงประเด็นปัญหาและความต้องการของคนพิการตามพื้นที่ 
    2.3 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่สมาชิก และองค์กรในท้องถิ่น ต้องอยู่เพื่อนำเสนอเอกสารตามข้อ 2.1และ 
    2.4 สร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้กับสมาชิก และองค์กรในท้องถิ่น เช่นการจัดสัมมนาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร การวางแผน การเขียนโครงการ งานสารบัญ เป็นต้น

3. ยุทธศาสตร์ด้านการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวทางและมาตรการ 
    3.1 การจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษไทยเป็นฐานในการพัฒนา Software และ Hardware ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะในงานด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
    3.2 จัดการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่คนพิการทุกประเภทและบุคลากรขององค์กรเครือข่ายท้องถิ่น 
         3.2.1 หลักสูตรพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษสำหรับคนพิการทุกประเภท 
         3.2.2 หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นคนสำหรับคนพิการทุกประเภท 
         3.2.3 หลักสูตรอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับคนพิการทุกประเภท 
    3.3 จัดตั้งศูนย์ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภทในท้องถิ่น ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานในส่วนกลาง และศูนย์อื่นๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้น๐ ให้แก่คนพิการทุกประเภทและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น ทั้งนี้โดยการใช้การติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นกลไกในการสื่อสาร

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโอกาสในการประกอบอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านอาชีพให้แก่คนพิการทุกประเภท
แนวทางและมาตรการ 
    4.1 การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อจำกัด ตลอดจนการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงยั่งยืนเป็นรายอาชีพโดยกำหนด จัดเวทีระดมความคิดเห็น 3 ครั้งประกอบด้วยอาชีพต่างๆ ดังนี้ อาชีพซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อาชีพซ่อมเครื่องยนต์, อาชีพเกษตรกรรม, อาชีพนวดแผนโบราณ , อาชีพค้าสลาก, อาชีพนักดนตรี, อาชีพพยากรณ์ชะตาชีวิต, งานหัตถกรรม, อาชีพครู, อาชีพพนักงานในสำนักงาน, ตัดเย็บเสื้อผ้าและอาชีพประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นต้น 
    4.2 จัดตั้งและดำเนินงานกลุ่มผลิตสินค้าหรือบริการในด้านต่างๆ เพื่อผลิตสินค้า เป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ให้แก่คนพิการทุกประเภท 
    4.3 จัดให้มีการประกวดฝีมือแรงงานและสถานประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ของคนพิการทุกประเภท

5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา
แนวทางและมาตรการ 
    5.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับเขตและระดับจังหวัดดำเนินการเชิงรุกในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทโดยเฉพาะการจัดให้มีบุคลากรลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการทุกประเภทแก่ผู้ปกครองและชุมขนรวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและครอบครัวก่อนเข้ารับการศึกษา 
    5.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้สิทธิทางการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติให้กับนักเรียน นักศึกษาพิเศษทุกประเภท และผู้ปกครอง 
    5.3 ประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาพิการ โดยให้มีทุนการศึกษาในระดับต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้นักศึกษาพิการได้ศึกษาในสาขาวิชาใหม่ๆ นอกเหนือจากที่มีนักศึกษาพิการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน 
    5.4 จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสอนและให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาพิการ โดยเน้นกลุ้มเป้าหมายที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนนักศึกษาคนพิการเข้าไปร่วมเรียน 
    5.5 ส่งเสริมและผลักดันให้คนพิการได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่ถูกจำกัดด้วยวิธีหรือระบบการศึกษาใดๆ 
    5.6 กำหนดเป้าหมายความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาเพื่อเป็นรากฐานในการเพิ่มความรู้และทักษะในการศึกษาระดับสูงและการประกอบอาชีพ 
    5.7 กำหนดให้คนพิการที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าต้องสามารถใช้พิมพ์ดีดและสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
    5.8 กำหนดให้คนพิการที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 1 ระบบปฎิบัติการ และอย่างน้อย 5 โปรแกรมประ ยุกต์
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved