ขอเชิญร่วมสนับสนุนสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายกฯสายแจ้ง โทร.08-1665-5314 
   
 
 
 
  รายการบังลลังก์คนดี ตอนรักในมุมมืด
 
วิทยุออนไลน์คลื่น FM 107.50 วิทยุชุมชน
นครเมืองใหม่บางพลี รายการ "สังคมเดียวกัน"
     ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
             เวลา 18.00น.-20.00 น.
                       จัดโดย
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
                ดีเจ...หนุ่มอาร์ท
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************
************************************
 
 
************************************
***************************************
 
********************************
ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนโครงการ
 
คลิก!เพื่อขยาย และสั่งพิมพ์ได้จากภาพ
************************************
 
นานาสาระคนพิการ
อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
 
 
 
 
 
Tell a friend
 
โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพ

   

 
1.ชื่อโครงการ : โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อการศึกษาและฝึกอาชีพคนพิการ

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สมาคมสมาพันธ์คนพิการในประเทศไทย เลขที่ 5/214 หมู่ที่16 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-705-4458, 081-712-4276, 080-603-3099 
(นายกสมาคมฯ 081-6655-614) โทรสาร 02-705-4459, 02-315-2126

3.หลักการและเหตุผล
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550-2554 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 ซึ่งมีความสำคัญสอดคล้องกันเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งการพัฒนาแบบองค์กรรวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเสมอภาค ไม่เป็นภาระต่อสังคม จากการประมาณการณ์ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายมีจำนวนคนพิการอยู่ราวร้อยละ 10 ของประชากรทังประเทศไทยจึงมีประชากรกลุ่มดังกล่าวไม่น้อยกว่า หกล้านห้าแสนคน แต่มีผู้มาลงทะเบียนความพิการเพียงหนึ่งล้านแปดแสนกว่าคน ไม่ถึงร้อยละ 20 ที่มีโอกาสได้รับการศึกษา และไม่ถึงร้อยละ 10 ที่มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว  จากตัวเลขเหล่านี้ทำให้สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา และด้านการฝึกอาชีพ ที่ยังมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมเป็นวงกว้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน สมาคมสหพันธ์ฯจึงได้จัดทำโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และฝึกอาชีพแก่คนพิการ ให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ ช่วยเหลือตนเองได้และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีความพร้อมต่อการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติสืบไป

4.วัตถุประสงค์
4.1  เพื่อจัดตั้งกองทุนซื้ออาคารเพื่อการศึกษา และการฝึกอาชีพคนพิการ
4.2  เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ การ นวดแผนไทยคนตาบอด ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างเย็บผ้า และอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้
4.3  เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไม่เป็น ภาระ  ต่อสังคม
4.4  เพื่อให้คนพิการมีสถานที่ พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
4.5  เพื่อเป็นสถานที่ประสานงานให้ความช่วยเหลือคนพิการ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
 
5.กลุ่มเป้าหมาย
คนพิการที่ต้องการฝึกอาชีพ (จากแบบสำรวจที่ส่งไปทั่วประเทศ ประมาณ 50,000 ราย )พิการที่ที่ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู)

6.สถานที่ทอดผ้าป่า
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ทอด ณ วัดทองศาลางาม ถนนเพชรเกษม ซอย 20 แวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

7.ระยะเวลาดำเนินโครงการ  : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

8.ขั้นตอนในการดำเนินการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
8.1 ตั้งคณะทำงานจากคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์ฯ และบุคคลภายนอก ที่มีความรู้และ  ประสบการณ์
8.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.3 กำหนดรายละเอียดกิจกรรมการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
8.4 ดำเนินการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553
8.5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ รายงานผลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนโครงการ

9.ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพ
9.1 เปิดรับสมัครคนพิการที่มีความประสงค์ในการจัดฝึกอาชีพ
9.2 คัดเลือกคนพิการจากแบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการในท้องถิ่น จำนวน 8,573 คน
9.3 จำแนกลักษณะความพิการตามความเหมาะสมในการฝึกอาชีพและความต้องการ
9.4 จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
9.5 ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการรับคนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพเข้าทำงาน
9.6 ติดตามประเมินผลคนพิการที่ผ่านการฝึกอาชีพจากสมาคมสหพันธ์ฯ

10.งบประมาณ
10.1 รายจ่าย
10.1.1 ค่าจัดตั้งกองทุนเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน    1,000,00 บาท
10.1.2 ค่าใช่จ่ายในการบริหารโครงการฝึกอาชีพ     990,000 บาท
10.1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมงาน             20,000  บาท
10.1.4 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน            30,000  บาท
10.1.5 ค่าเอกสารโครงการ พร้อมจัดส่ง                90,000 บาท
10.1.6 ค่าใช้จ่ายในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล            50,000  บาท
10.1.7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                            10,000  บาท
           รวมรายจ่าย                                   2,190,000 บาท
 10.2 รายรับ
10.2.1 รับบริจาคจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย       500,000  บาท
10.2.2 คาดว่าจะได้รับจากการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ              1,690,000  บาท
         รวมรายจ่าย                                    2,190,000 บาท

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 สมาคมสหพันธ์ฯ มีอาคารสถานที่สำหรับการเรียนรู้และฝึกอาชีพให้คนพิการ
11.2 สมาคมสหพันธ์ฯ จัดฝึกอาชีพแก่คนพิการ เช่น ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ การนวดแผนไทยคนตาบอด ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กช่างเย็บผ้า และอาชีพที่คนพิการสามารถทำได้
11.3 คนพิการที่ผ่านการฝึกอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม 11.4 คนพิการมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่างๆมากยิ่งขึ้น
 

 
 
 

Copyright © 2010 aud.or.th  All Rights Reserved